Wynik przeprowadzenia konsultacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

21 czerwca 2021

14 czerwca 2021 r zakończył się proces dwutygodniowych konsultacji.
Do ogłoszenia opublikowanego na stronie http://zielonesasiedztwo.pl/2021/06/02/konsultacje- spoleczne-w-zakresie-zmian-w-lokalnej-strategii-rozwoju/ dołączono Formularz uwag oraz dokumentację zmian w LSR.
Zmiany w LSR wynikają z konieczności uaktualnienia dokumentu w zakresie pozyskania dodatkowych środków na realizację LSR. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał zestawienie dostępnych kwot w euro w poszczególnych przedsięwzięciach oraz Wytyczną nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowe środki generują konieczność zmian w Planie Działania wskazującym harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz podwyższenie dostępnych środków przewidzianych na realizacje projektów dla przedsiębiorców podejmujących działalność oraz dla tzw. projektów infrastrukturalnych.

Protokół

Plan działania