Zapytanie ofertowe 2/2021

25 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa prawnego przy aktualizacji LSR i przewalutowaniu strategii z PLN na EUR wraz z wnioskiem do Samorządu Województwa o uzgodnienie LSR.

Praca polegać będzie na analizę przekazanego przez SW zestawienia pozostałych do wykorzystania kwot z poddziałania 19.2 w LSR, aktualizacji wskaźników dla przedsięwzięć w których wykazane powinny zostać te kwoty w Planie działania i w pozostałych miejscach LSR, opracowaniu szczegółowego uzasadnienia/analizie projektu wystąpienia do SW o uzgodnienie zmiany LSR. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że zgodnie z pismem MRIRW z dnia 14 kwietnia 2021 r. (pismo przekazane mazowieckim LGD przez SW w dniu 15 kwietnia 2021. r określony został termin do dnia 30 czerwca 2021 r. kiedy LGD powinny złożyć wniosek o kolejne zwiększenie środków budżetu LGD w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4. O zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w PROW 2014-2020 mogą ubiegać się jedynie LGD realizujące strategię z wykorzystaniem funduszu EFRROW, które przewalutowały LSR na walutę euro. Dokonanie przewalutowania jest zatem warunkiem koniecznym do skorzystania z kolejnych dodatkowych środków dla LGD. Usługa podzielona powinna zostać na dwa etapy. Pierwszy dotyczący doradztwa przy przewalutowaniu LSR, drugi polegający na uwzględnieniu w LSR dodatkowych środków przekazanych przez MRiRW.

Celem zapytania ofertowego jest wybór najkorzystniejszej oferty na usługę opisaną powyżej.

  1. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” NIP: 529-176-17-74 Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Sprawy formalne – Sylwia Dąbrówka, e-mail: zielonesasiedztwo@gmail.com 508-641-707
  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA  usługa doradztwa prawnego przy aktualizacji LSR i przewalutowaniu strategii z PLN na EUR wraz z wnioskiem do Samorządu Województwa o uzgodnienie LSR.

2) Termin związania ofertą: 30 dni.

3) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4) Zamówienie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu: poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wycenę realizacji usługi w postaci oferty zawierającej cenę brutto świadczonej usługi, dane rejestrowe firmy proszę przesłać na adres mailowy: zielonesasiedztwo@gmail.com w terminie do dnia 19 maja 2021r.

Zamawiający ustalił kryterium ceny jako rozstrzygające o wyborze oferty.