Zapytanie ofertowe 1/2021

20 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe na usługę aktualizacji Procedury oceny i wyboru operacji LGD Zielone Sąsiedztwo i dostosowanie procedury do Wytycznych MRIRW7/1/2020 z grudnia 2020 r. Zmiany dotyczyć będą wprowadzenia zapisów umożliwiających przewalutowanie LSR do kursu EUR/PLN po kursie faktycznym (ok. 4,5 zł) zamiast obecnie 4,0 zł, zmiany dotyczyć będą również kart oceny warunków zgodności z PROW 2014-2020 dostosowanych do zmian w rozporządzeniu MRiRW odnoszących się przede wszystkim do podjęcia działalności gospodarczej i wytycznych ministerialnych; finalnie zmiany w procedurze dotyczyć będą wprowadzenia zapisów wskazujących zobowiązanie do wydawania opinii przez Radę LGD w nowych zakresach wynikających z wniosków beneficjentów powołujących się na COVID-19, tj. zmiany celu operacji, zmniejszenie wartości wskaźników.

Celem zapytania ofertowego jest wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie niżej opisanych zajęć.

  1. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” NIP: 529-176-17-74 Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Sprawy formalne – Sylwia Dąbrówka, e-mail: zielonesasiedztwo@gmail.com 508-641-707
  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA  usługę aktualizacji Procedury oceny i wyboru operacji LGD Zielone Sąsiedztwo i dostosowanie procedury do Wytycznych MRIRW7/1/2020 z grudnia 2020 r.

2) Termin związania ofertą: 30 dni.

3) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4) Zamówienie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu: poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wycenę realizacji takiego szkolenia w postaci oferty zawierającej cenę brutto świadczonej usługi, dane rejestrowe firmy proszę przesłać na adres mailowy: zielonesasiedztwo@gmail.com w terminie do dnia 26 kwietnia 2021r

Zamawiający ustalił kryterium ceny jako rozstrzygające o wyborze oferty.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o zamówienie jest wykonanie co najmniej dwóch usług szkoleniowych w powyższym lub tożsamym zakresie poświadczone krótkim opisem.