Przygotowanie LSR 2023-2027

1. Opis procesu przygotowania LSR

 1. Opracowanie zarysu LSR.
 2. Konsultacje Projektu LSR v_01 z mieszkańcami.
 3. Opracowanie dedykowanej procesowi przygotowania LSR zakładki na stronie www.zielonesasiedztwo.pl i umieszczenie:
 4. zarysu LSR v_01,
 5. terminów i miejsc 3 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.
 6. innych informacji służących bieżącemu śledzeniu procesu prac nad opracowaniem LSR; kolejne wersje LSR i jej składowe (diagnoza, SWOT, cele i przedsięwzięcia), wyniki procesu konsultacji itp.
 7. Projekt LSR v_01.
 8. Aktualizacja diagnozy, analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD, analizy SWOT dla celu strategicznego w odniesieniu do obszaru LGD – 1 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.
 9. Diagnoza problemów i oznaczanie celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych i rezultatów oraz planowanych działań w odniesieniu do głównych cech podejścia Leader: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, współpraca – 2 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.
 10. Priorytetyzacja potrzeb i działań i opracowanie wstępnego podziału środków na poszczególne cele LSR i powiązanie ich ze wskaźnikami  – 3 spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.
 11. Projekt LSR v.02.
 12. Opracowanie LSR v. 02 w treści uwzględniającej wyniki konsultacji z mieszkańcami obszaru LGD.
 13. Formalny proces zbierania uwag do Projektu LSR v. 02 poprzez zbieranie uwag na dedykowanym formularzu lub poprzez inne kanały dostępowe (e-mail, wiadomość poprzez kanały społecznościowe, pismo do biura LGD).
 14. Projekt LSR v.03.
 15. Weryfikacja i uwzględnienie w treści LSR przyjętych uwag.
 16. Opracowanie LSR v. 03 w treści uwzględniającej wyniki konsultacji poprzez zgłoszenia na dedykowanym formularzu lub poprzez inne kanały dostępowe (e-mail, pismo).
 17. Przyjęcie treści LSR v.03 przez uprawniony organ LGD i przedłożenie wraz z wnioskiem o wybór LGD.

2. Harmonogram

Nazwa GminyMiejscowość / Miejsce spotkania (adres)Termin spotkania wraz z godzinami spotkaniaSpotkanie odbędzie się  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]
Planowany program spotkania
Miasto Podkowa LeśnaPodkowa Leśna CKiIO06.2022TAKPrzedstawienie założeń WPR na lata 2021-27 w odniesieniu do roli LGD.Diagnoza obszaru LGD.Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD w aspektach:innowacyjnośćcyfryzacjaśrodowiskozmiany demograficznepartnerstwo.Podsumowanie i wnioski do dalszej analizy.
Gmina BrwinówBrwinów OSP07.2022TAKPrzedstawienie założeń WPR na lata 2021-27 w odniesieniu do roli LGD oraz podsumowanie dotychczasowych prac nad LSRDiagnoza problemów Wyznaczanie celów strategii ogólnych i szczegółowychPrzypisanie celom końcowym wskaźników rezultatówLista planowanych działań – zbiór potrzeb i pomysłów na projekty.Podsumowanie i wnioski do dalszej analizy.
Miasto MilanówekMilanówek UM08.2022TAKPrzedstawienie założeń WPR na lata 2021-27 w odniesieniu do roli LGD LGD oraz podsumowanie dotychczasowych prac nad LSRPriorytetyzacja potrzeb i działań.Powiązanie celów LSR ze wskaźnikami.Opracowanie wstępnego podziału środków na poszczególne cele LSR.

3. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,  a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań

 1. Strona www LGD / zakładka dedykowana procesowi przygotowania LSR
 2. Strony www urzędów gmin członkowskich – Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek
 3. Fb LGD
 4. Stoiska promocyjno-informacyjne w okresie maj – wrzesień2022
   Imprezy ogólnodostępne na obszarze PTO (Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów)
 5. 8.05 Majówka przyrodnicza pod Kasynem w Podkowie Leśnej
 6. 1.06 Dzień Dziecka w CKiIO w Podkowie Leśnej
 7. 11.06 Otwarte Ogrody.  LGD pod adresem Borsucza 46 Podkowa Leśna
 8. Dożynki w Brwinowie sierpień 2022
 9. Rocznica Bitwy pod Brwinowem – wrzesień 2022
 10. Materiały drukowane