Konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

1 czerwca 2021

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. ( na podstawie Uchwały Zarządu UZ 21/148/2021 z dnia 31.05.2021 )

Termin Konsultacji 1 – 14.06.2021 r Uwagi prosimy przesyłać droga mailową na adres biura: zielonesasiedztwo@gmail.com do dnia 14.06.2021 do godziny 15:00

O wynikach konsultacji Zarząd poinformuje po rozpatrzeniu ewentualnych wniesionych uwag.

Zmiany w LSR wynikają z konieczności uaktualnienia dokumentu w zakresie dodatkowych środków. Zmiany zawarte są w zał. Plan działania.

Uaktualniony dokument z uwidocznionymi zmianami:

Plan działania

Formularz uwag