Ankieta monitorująca

16 kwietnia 2018
Stowarzyszenie LGD ,,Zielone Sąsiedztwo’’ zobligowane jest do bieżącego monitorowania osiąganych wskaźników realizujących cele oraz przedsięwzięcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD ,,Zielone Sąsiedztwo’.
Każdy Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD ,,Zielone Sąsiedztwo’’ powinien złożyć w LGD ankietę monitorującą z realizacji operacji, ponieważ zgodnie  z § 8 ust. 4 pkt 3 umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nieprzekazywanie lub nieudostępnianie Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym  z wezwania do przekazania tych danych  –  kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 0,5% oraz § 10 ust. 10 pkt 9 umowy o przyznanie pomocy na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej nieprzekazywanie lub nieudostępnianie Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych  – kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 0,5%.
Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do Biura Stowarzyszenia LGD ,,Zielone Sąsiedztwo’’ ul. Świerkowa 1, 05- 807 Podkowa Leśna osobiście lub drogą pocztową w terminie  30 dni od dnia płatności ostatecznej.
Ankieta monitorująca: pobierz