Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020

14 listopada 2017

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin Konsultacji 14 – 28.11.2017r Uwagi prosimy przesyłać droga mailową na adres biura: zielonesasiedztwo@gmail.com do dnia 28.11 do godziny 15:30.

O wynikach konsultacji Zarząd poinformuje po rozpatrzeniu ewentualnych wniesionych uwag.

 

W dniu 13.11.2017 r biorąc pod uwagę uchwałę Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 r oraz bieżącą sytuację Stowarzyszenia Zarząd zadecydował podjąć uchwałę w/s ogłoszenia konsultacji zmian w LSR w zakresie niezbędnym do uaktualnienia harmonogramu naborów i zmiany procedury grantowej na konkursową w naborach zaplanowanych na 2018r. Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD.

Uchwała z dnia 13 listopada 2017r

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Podkowa Leśna UZ 26/116/2017

W sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, załącznikach do LSR oraz procedurach dotyczących planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  • 1

Na podstawie par 19 ust.11 pkt 3) Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz uchwały nr XIX/5/16 Walnego Zebrania Członków z dnia 15 czerwca 2016r i uchwały nr XXI/3/2017 16 Walnego Zebrania Członków z dnia 19 września 2017r Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów uchwala przystąpienie do konsultacji społecznych:

– zmian zapisów w LSR wynikających ze zmiany procedury grantowej zaplanowanej na 2018r na procedurę konkursową,

Oraz uchwala odnośne zmiany w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielanie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  • 2

Wniosek Zarządu o aktualizację LSR w powyższych zakresach poddany zostanie konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie zmienionych części LSR wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej LGD na co najmniej 14 dni.

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.

Zestawienie zmian w LSR podlegających konsultacjom społecznym stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Proponowane zmiany w harmonogramie naborów stanowią zał nr 2.

 

Uzasadnienie: Rezygnacja z procedury grantowej w przypadku grantów przewidzianych do realizacji w 2018r jest podyktowana brakiem możliwości finansowania grantów na łączna wysokość 350 000,00zł ze środków LGD bez ryzyka utraty płynności finansowej Stowarzyszenia. Zaplanowane w LSR cele i przedsięwzięcia nie ulęgają zmianie. Wydatkowanie środków za pomocą konkursów nie wpływa bezpośrednio na realizację wskaźników Strategii, a ponadto nie skutkują ograniczeniem katalogu beneficjentów. Zarząd podejmując uchwałę przeanalizował tzw ryzyka operacji biorąc pod uwagę zagrożenia wynikające z procedur i rozliczeń finansowych. Procedura grantowa zaplanowana na 2019r nie ulega zmianie.

 

Zał nr 1 do UZ 26/116/2017 z dnia 13.11.2017r

Zestawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, załącznikach do LSR dotyczących planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

LSR      
Lp. Nr str. Dotychczasowe brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie
1. 43 (Tabela 20 Cele i wskaźniki) Przedsięwzięcie I.2.1 Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych w tym dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców

– sposób realizacji: projekt grantowy

Przedsięwzięcie I.2.1 Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych w tym dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców

– sposób realizacji: konkurs

Rezygnacja z procedury grantowej 2018r jest podyktowana brakiem możliwości finasowania grantów ze środków LGD bez ryzyka utraty płynności finansowej Stowarzyszenia.

Wydatkowanie środków za pomocą konkursów nie wpływa bezpośrednio na realizację wskaźników Strategii, a ponadto nie skutkują ograniczeniem katalogu beneficjentów. Zaplanowane w LSR cele i przedsięwzięcia nie ulęgają zmianie.

2. 44 (Tabela 20 Cele i wskaźniki) Przedsięwzięcie I.2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych

– sposób realizacji: projekt grantowy

Przedsięwzięcie I.2.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych

– sposób realizacji: konkurs

j.w.
3. 45 (Tabela 20 Cele i wskaźniki) Przedsięwzięcie I.4.1 Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. srebrnej ekonomii

– sposób realizacji: projekt grantowy

Przedsięwzięcie I.4.1 Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. srebrnej ekonomii – sposób realizacji: konkurs j.w.
4. 45 (Tabela 20 Cele i wskaźniki) Przedsięwzięcie I.4.2 Działania kierowane do grup defaworyzowanych wykorzystujące lokalny potencjał i rynek Pracy

– sposób realizacji: projekt grantowy

Przedsięwzięcie I.4.2 Działania kierowane do grup defaworyzowanych wykorzystujące lokalny potencjał i rynek Pracy

– sposób realizacji: konkurs

j.w.
5. 47 (Tabela 20 Cele i wskaźniki) Przedsięwzięcie II.1.1 Projekty służące promocji i rozwojowi kultury, turystyki, rekreacji i sportu, w tym promocja zasobów i potencjału obszaru LGD wobec mieszkańców i partnerów zewnętrznych

– sposób realizacji: projekt grantowy

Przedsięwzięcie II.1.1 Projekty służące promocji i rozwojowi kultury, turystyki, rekreacji i sportu, w tym promocja zasobów i potencjału obszaru LGD wobec mieszkańców i partnerów zewnętrznych

– sposób realizacji: konkurs

j.w.
6. 48 (Tabela 20 Cele i wskaźniki) Przedsięwzięcie II.4.1 Dobra jakość i dostępność komunikacyjna na obszarze LGD

– sposób realizacji: projekt grantowy

Przedsięwzięcie II.4.1 Dobra jakość i dostępność komunikacyjna na obszarze LGD

– sposób realizacji: konkurs

j.w.
7. 50 W LSR zaplanowano do realizacji 8 grantów (…) całość budżetu przeznaczonego na operacje grantowe na 400 000 zł W LSR zaplanowano do realizacji 1 projekt grantowy (…) całość budżetu przeznaczonego na operacje grantowe na 50 000 zł j.w.
8. 51 Równolegle ogłaszane będą raz w roku konkursy grantowe (w latach 2017-2019). Ogłoszony będzie konkurs grantowy w roku 2019. j.w.
9. 63 (Załącznik 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu) Przedsięwzięcie I.2.1

Realizacja LSR/granty

Przedsięwzięcie I.2.1

Realizacja LSR/konkurs

j.w.
10. 64 (Załącznik 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu) Przedsięwzięcie I.2.2

Realizacja LSR/granty

Przedsięwzięcie I.2.2

Realizacja LSR/konkurs

j.w.
11. 65 (Załącznik 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu) Przedsięwzięcie I.4.1

Realizacja LSR/granty

Przedsięwzięcie I.4.1

Realizacja LSR/konkurs

j.w.
12. 65 (Załącznik 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu) Przedsięwzięcie I.4.2

Realizacja LSR/granty

Przedsięwzięcie I.4.

2 Realizacja LSR/konkurs

j.w.
13. 66 (Załącznik 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu) Przedsięwzięcie II.1.1

Realizacja LSR/granty

Przedsięwzięcie II.1.1

Realizacja LSR/konkurs

j.w.
14. 68 (Załącznik 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu) Przedsięwzięcie II.4.1

Realizacja LSR/granty

Przedsięwzięcie II.4.1

Realizacja LSR/konkurs

j.w.

Załącznik: Harmonogram naborów

Załącznik: Plan działania