Materiały szkoleniowe dla Rady

21 lutego 2017

Zgodnie z zapisami Regulaminu RADY
– Członkowie Rady mają obowiązek brania udziału w pracach Rady, w tym uczestniczenia w posiedzeniach Rady
– W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Rady, członek Rady zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady ze wskazaniem przyczyny.
– Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w pracach Rady uważa się:
1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym,
2) podróż służbową,
3) inne prawnie lub losowo uzasadnione przyczyny.

Każdy z członków Rady, przed przystąpieniem do prac w Radzie, zobowiązany jest poddać się testowi wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów powszechnie obowiązujących regulujących problematykę PROW 2014-2020 oraz z zakresu LSR, obowiązujących procedur wyboru i kryteriów wyboru.
Każdy z członków Rady może być także poddany okresowym testom wiedzy obejmującym tematykę określoną powyżej.
Testy organizuje i przeprowadza Zarząd. Zarząd ustala także warunek pozytywnego wyniku testu.

 

Rozporządzenie  – tekst jednolity

Legislacja dotycząca środków z PROW  na lata 2014-2020 jest szeroka. Dokumenty uporządkowane wg dat publikacji znajdują się w zakładce: http://zielonesasiedztwo.pl/2016/02/07/legislacja-prow-2014-2020/

Tekst najważniejszego Rozporządzenia (tekst jednolity), którym najczęściej będziecie się Państwo posługiwać – otwórz

 

Materiały szkoleniowe z Konferencji dotyczącej Wdrażania inicjatywy LEADER w dn. 27 czerwca 2017 r.

  • Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020 – otwórz
  • Nowelizacja rozporządzenia 19.2 oraz procedura weryfikacji naboru dokonanego przez LGD w ramach 19.2” – otwórz
  • Inicjatywa LEADER 2014-2020 – stan wdrażania LSR w województwie mazowieckim – otwórz
  • Zmiana Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015r. – otwórz
  • Zmiany w Rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015-opis – otwórz
  • Wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – otwórz

 

 

 

Prezentacja ze szkolenia 6.03.2017 –Obowiązujące przepisy regulujące problematykę PROW 2014-2020 – otwórz

Prezentacja ze szkolenia 7.03.2017 – Proces oceny i wyboru operacji do dofinansowania. – otwórz

Prezentacja ze szkolenia 19.10.2016:

Inicjatywa LEADER 2014-2020 –stan wdrażania LSR w województwie mazowieckim – otwórz

Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 –otwórz

Materiały dotyczące weryfikacji biznesplanu- otwórz

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – otwórz

Biznesplan –uzasadnienie ekonomiczne realizacji operacji – otwórz

Jak prawidłowo sporządzić biznesplan – otwórz

Umowa przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – otwórz

Lokalna Strategia Rozwoju jako „scenariusz” zmian na obszarze kreowanych i wspieranych przez Lokalną Grupę Działania – otwórz

Istota i uwarunkowania podejścia LEADER w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w kontekście wyzwań strategii Europa 2020 – otwórz

Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)
oczekiwania MRiRW – otwórz