Zapytanie ofertowe POP

5 lipca 2016

.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/06/2016

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania ofert na: dostawę oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów. 

 

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna

NIP 529-176-17-74

tel. 22-724-58-90

zielonesasiedztwo@gmail.com

www.zielonesasiedztwo.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Aplikacja –Platforma Oceny Wniosków

 

Aplikacja pozwala na elektroniczną obsługę naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Sąsiedztwo” i spełnia poniższe wymagania:   

a.       Posiada system autoryzacji użytkowników aplikacji

b.      Posiada Generator Wniosków pozwalający na składanie wniosków drogą elektroniczną

c.       Pozwala na wczytywanie do aplikacji wniosków w formacie PDF

d.      Pozwala na rejestrowanie wniosków pod unikalnymi numerami wg przyjętych procedur

e.     Pozwala na wysyłanie powiadomień do Wnioskodawców wraz z systemem potwierdzania ich otrzymania

f.       Pozwala na tworzenie i dopasowywanie Kart Ocen według wzorów przedstawionych przez LGD

g.       Pozwala na zdalne wypełnianie Kart Oceny przez Członków Rady w terminach zawartych w Procedurach wyboru operacji

h.         Dysponuje systemem wykluczania Członków Rady z oceny

i.         Pozwala na monitorowanie wypełnienia wymagań kworum oraz „sektorowości”

j.       Pozwala na wprowadzanie danych z Kart Oceny wypełnionych ręcznie

k.         Generuje dokumentację z działań prowadzonych w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem: list zarejestrowanych wniosków, list wycofanych          wniosków, list ocenionych wniosków, Kart Oceny, listy Członków Rady wykluczonych z oceny, listy rankingowej

l.     Umożliwia zapisywanie dokumentacji na nośnikach LGD

ł.       Zapewnia korzystanie z aplikacji poprzez przeglądarkę internetową, a Zleceniobiorca ponosi koszty hostingu serwera

m.       Zapewnia ochronę danych osobowych

 

 

 

3.       Wdrożenie i szkolenie

Wykonawca wdroży Aplikację w LGD, co będzie polegać na:

a.       dopasowaniu działania Aplikacji do Procedur wyboru operacji LGD,

b.       dopasowaniu dokumentów do wzorów przekazanych przez LGD (w tym logotypów)

c.       przeprowadzeniu szkolenia dla użytkowników Aplikacji zorganizowanego przez LGD oraz udzielanie dodatkowego wsparcia merytorycznego w siedzibie LGD oraz drogą telefoniczną,

d.       zmodyfikuje elementy Aplikacji na wniosek zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

Przekazanie licencji w zakresie koniecznym do realizacji oferty – na okres nie mniej niż 1 rok licząc od dnia podpisania umowy na realizacją wybranej oferty z możliwością jej przedłużenia na wniosek zamawiającego.

Termin przeprowadzenia wdrożenia i szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą jednak nie później niż do 1-09-2016r

4.       Kryterium wyboru: cena – 100%.

5.       Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

6.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.       Składanie ofert. Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 30-07- 2016 r. do godziny 15.00 w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres zielonesasiedztwo@gmail.com

8.       Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Sylwia Dąbrówka tel. 508-641-707

9.       Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.

10.   Termin związania ofertą: 31-12- 2016 r.

11.   Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

 

Formularz oferty