Zapytania ofertowe

28 czerwca 2016

ZAPYTANIE 1/01/2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów szkół średnich z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem gry edukacyjnej Eurocash w ramach Projektu pt. „Kluby Inteligencji Finansowej” realizowanego w ramach Projektu Współpracy realizowanego ze środków PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, będąc partnerem Projektu pt. „Kluby Inteligencji Finansowej” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu edukacji finansowej  dla uczniów szkół średnich działających na obszarze LGD „Zielone Sąsiedztwo” tj. Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek.

Celem zapytania ofertowego jest wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie niżej opisanych zajęć.

 1. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” NIP: 529-176-17-74 Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Sprawy formalne – Sylwia Dąbrówka, e-mail: zielonesasiedztwo@gmail.com 508-641-707
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 1) Przedmiot zamówienia dotyczy zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów szkół średnich z zakresu edukacji finansowej.

2) Termin związania ofertą: 30 dni.

3) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4) Zamówienie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu: poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla uczniów  szkół:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie  , ul. Żwirowa 16,

2) Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60, ul. Wiewiórek 2/4   05-807 Podkowa Leśna

3) Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku, ul. Zbigniewa Herberta 41, 05-822 Milanówek

Uczestnikami szkoleń będą uczniowie szkół podzieleni na maks. 12 osobowe grupy.

TREŚCI KSZTAŁCENIA Celem przeprowadzonych zajęć edukacyjnych będzie poznanie i rozwój własnych kompetencji w zakresie inteligencji finansowej. W ramach cyklu odbywają się szkolenia z dziedziny finansów i rozwoju osobistego, Są one połączone z częścią warsztatową tzw. grą biznesowo-edukacyjną Eurocash. Każdorazowo przed przystąpieniem do części praktycznej ( gry planszowej) uczniowie będą uczestniczyć w ok 30 minutowym wykładzie/ spotkaniu  tematycznym.  Spotkania mogą mieć charakter konferencji/ połączenia on line  wykorzystując dostępne technologiczne rozwiązania w danej szkole.

PROGRAM SZKOLENIA Wykonawca opracuje autorski program zajęć edukacyjnych obejmujący powyższe treści odpowiadające celom nauki. Szczegółowy program zajęć należy załączyć do składanej oferty.

ZASADY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

1) Program szkolenia powinien obejmować minimum 4   3-godzinne spotkania w każdej szkole w okresie od lutego do czerwca 2020r.

2) Zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem szkolnych klasopracowni.

3) Na potrzeby przeprowadzenia zajęć dla każdej szkoły zostaną zakupione zestawy gier Eurocash.

4) Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych bezpośrednio z uczniami szkół biorących udział w projekcie.

2) Zajęcia w swojej formie stanowić będą ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

3) Wykonawca szkoleń będzie odpowiedzialny za merytoryczne punktualne prowadzenie zajęć.

4) Zamawiający wraz z Wykonawcą w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły przeprowadzi nabór uczniów do Projektu.

5) Wykonawca szkoleń będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć, a w szczególności listy obecności uczniów na zajęciach.

6) Wykonawca szkoleń będzie zobowiązany do monitorowania obecności uczniów na zajęciach, a w przypadku nieobecności lub rezygnacji z zajęć do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.

7) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z Zamawiającym po akceptacji przez Dyrekcję Szkoły.

8) Zajęcia mogą się odbywać w soboty w godzinach ustalonych z Dyrekcją Szkoły i Zamawiającym.

9) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut zajęć. Dopuszcza się maksymalnie 1 przerwę maksymalnie 15 minutową w trakcie 90 minut zajęć dydaktycznych.

10) Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych ze środków Unii Europejskiej.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: a. nieobecności uczestników, b. zmianach w harmonogramie zajęć.

12) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

13) Odpowiedzialność wobec uczestników szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

14) Wykonawca zobowiązuje się nie obciążać uczniów żadnymi kosztami zajęć, a ew. dodatkowe pomoce i materiały zapewni we własnym zakresie, jeśli będzie tego wymagała specyfika zajęć.

15) W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: a. prowadzenia list obecności uczniów na zajęciach, b. prowadzenia dziennika zajęć zawierającego temat zajęć, liczbę godzin oraz podpis osoby prowadzącej dane zajęcia, c. prowadzenia dokumentacji fotograficznej.

16) Dokumentacja o której mowa powyżej będzie przekazywana Zamawiającemu w ciągu 5 dni od zakończenia zajęć

17) Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia uzupełniającego, obejmującego zajęcia we wskazanych  Szkołach Podstawowych.

23) Dokumentacja projektu będzie oznakowana zgodnie z zasadami promocji funduszy UE, co najmniej będzie zawierała następujący zestaw logotypów stanowiący załącznik do umowy.

24) Do prowadzenia dokumentacji, w tym zbierania danych zastosowanie mają zasady dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn zm.).

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) Firma/osoba prowadząca zajęcia edukacyjne musi posiadać odpowiedni certyfikat Trenera gry Eurocash

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

3) Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie prawidłowo sporządzona dokumentacja z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.

Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: – jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, – jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, – zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Nr: Nazwa kryterium: Waga:
 2. Cena 50pkt
 3. Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie pracy z dziećmi i/lub młodzieżą 20pkt
 4. Atrakcyjność przedstawionego programu zajęć 10pkt

VII. Zapytania do niniejszego ogłoszenia można kierować na adres: zielonesasiedztwo@gmail.com Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 1. TERMINY PŁATNOŚCI. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni po złożeniu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie prawidłowo sporządzona dokumentacja z przeprowadzonych edukacyjnych. Składanie rachunku/faktury będzie następowało nie częściej niż jeden raz w miesiącu, w którym odbyła się przynajmniej jedna godzina zajęć.
 2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
 3. Ofertę pisemną wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
 4. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: Oferta na: „Kluby Inteligencji Finansowej”
 5. Oferty należy składać w biurze Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna, I piętro, do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 12:00.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego września 2019 r. o godz. 12.30 w biurze z Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna, I piętro .
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.
 8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Otwarcie ofert jest jawne.
 10. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

———————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/02/2019

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania ofert na: przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach PROW 2014-2020
w zakresie poprawnego napisania biznesplanu.

 

 1. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

 1. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna

NIP 529-176-17-74

tel. 22-724-58-90

zielonesasiedztwo@gmail.com

www.zielonesasiedztwo.pl

 1. II. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest  zamówienie na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach PROW 2014-2020 w zakresie poprawnego napisania biznesplanu.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Temat szkolenia : „ Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – biznesplan.”

Planowana długość szkolenia: 4 godziny, jeden dzień szkoleniowy.

Odbiorcy szkolenia: osoby fizyczne planujące złożyć wniosek o dofinansowanie na założenia działalności gospodarczej.

Wynik szkolenia: umiejętność samodzielnego napisania biznesplanu, w tym w szczególności części analizy finansowo – ekonomicznej, zgodnie z wzorem dokumentacji ogłoszonym na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Miejsce i warunki organizacyjno-techniczne szkolenia zapewnia Zamawiający.

Wycenę realizacji takiego szkolenia w postaci oferty zawierającej cenę brutto świadczonej usługi, dane rejestrowe firmy proszę przesłać na adres mailowy: zielonesasiedztwo@gmail.com w terminie do dnia 8 marca 2019 r.

Zamawiający ustalił kryterium ceny jako rozstrzygające o wyborze oferty.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o zamówienie jest wykonanie co najmniej dwóch usług szkoleniowych w powyższym lub tożsamym zakresie poświadczone krótkim opisem.

———————————————————————————————————————-

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/06/2016

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania ofert na: dostawę oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów. 

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna

NIP 529-176-17-74

tel. 22-724-58-90

zielonesasiedztwo@gmail.com

www.zielonesasiedztwo.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Aplikacja –Platforma Oceny Wniosków

Aplikacja pozwala na elektroniczną obsługę naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Sąsiedztwo” i spełnia poniższe wymagania:

a.       Posiada system autoryzacji użytkowników aplikacji

b.      Posiada Generator Wniosków pozwalający na składanie wniosków drogą elektroniczną

c.       Pozwala na wczytywanie do aplikacji wniosków w formacie PDF

d.      Pozwala na rejestrowanie wniosków pod unikalnymi numerami wg przyjętych procedur

e.     Pozwala na wysyłanie powiadomień do Wnioskodawców wraz z systemem potwierdzania ich otrzymania

f.       Pozwala na tworzenie i dopasowywanie Kart Ocen według wzorów przedstawionych przez LGD

g.       Pozwala na zdalne wypełnianie Kart Oceny przez Członków Rady w terminach zawartych w Procedurach wyboru operacji

h.         Dysponuje systemem wykluczania Członków Rady z oceny

i.         Pozwala na monitorowanie wypełnienia wymagań kworum oraz „sektorowości”

j.       Pozwala na wprowadzanie danych z Kart Oceny wypełnionych ręcznie

k.         Generuje dokumentację z działań prowadzonych w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem: list zarejestrowanych wniosków, list wycofanych          wniosków, list ocenionych wniosków, Kart Oceny, listy Członków Rady wykluczonych z oceny, listy rankingowej

l.     Umożliwia zapisywanie dokumentacji na nośnikach LGD

ł.       Zapewnia korzystanie z aplikacji poprzez przeglądarkę internetową, a Zleceniobiorca ponosi koszty hostingu serwera

m.       Zapewnia ochronę danych osobowych

3.       Wdrożenie i szkolenie

Wykonawca wdroży Aplikację w LGD, co będzie polegać na:

a.       dopasowaniu działania Aplikacji do Procedur wyboru operacji LGD,

b.       dopasowaniu dokumentów do wzorów przekazanych przez LGD (w tym logotypów)

c.       przeprowadzeniu szkolenia dla użytkowników Aplikacji zorganizowanego przez LGD oraz udzielanie dodatkowego wsparcia merytorycznego w siedzibie LGD oraz drogą telefoniczną,

d.       zmodyfikuje elementy Aplikacji na wniosek zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

Przekazanie licencji w zakresie koniecznym do realizacji oferty – na okres nie mniej niż 1 rok licząc od dnia podpisania umowy na realizacją wybranej oferty z możliwością jej przedłużenia na wniosek zamawiającego.

Termin przeprowadzenia wdrożenia i szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą jednak nie później niż do 1-09-2016r

4.       Kryterium wyboru: cena – 100%.

5.       Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

6.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.       Składanie ofert. Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 30-07- 2016 r. do godziny 15.00 w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres ielonesasiedztwo@gmail.com

8.       Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Sylwia Dąbrówka tel. 508-641-707

9.       Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.

10.   Termin związania ofertą: 31-12- 2016 r.

11.   Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załącznik 1

Informacja o wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania Ofertowego nr 2/06/2016 z dnia 28 czerwca 2016:

 Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania Ofertowego na: dostawę oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów. „, opartej o Zapytanie ofertowe nr  2/06/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrano ofertę firmy OMIKRON ul. Mehoffera 66c lik. 9, 03-131 Warszawa,  która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2016

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi  POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONE SĄSIEDZTWO”

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna

NIP 529-176-17-74

tel. 22-724-58-90

e-mail: bizielonesasiedztwo@gmail.com

www.zielonesasiedztwo.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi

POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONE SĄSIEDZTWO”