Skład Rady

 1. Anna Kozłowska – przedstawiciel Gminy Brwinów
 2. Marcin Bzdyra – przedstawiciel Miasta Podkowa Leśna
 3. Piotr Iwicki – przedstawiciel Miasta Milanówka
 4. Ewa Domaradzka- Przewodnicząca
 5. Agnieszka Wojcierowska
 6. Tomasz Potkański
 7. Ewa Cieślak
 8. Jakub Bułat- Wiceprzewodniczący
 9. Marcin Śliwa
 10. Ewa Chojecka- Sekretarz
 11. Milena Wach
 12. Misia Czaplicka
 13. Paweł Chmieliński
 14. Michał Kędziora

XXI Walne Zebranie protokół.

Wyciag z Protokółu z XX Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

11 marca 2017r.

Informacja Przewodniczącej Rady oraz Uchwała o składzie organu decyzyjnego –  Rady LGD (przyjecie rezygnacji 1 osoby i Ew uzupełnienie składu Rady

Przewodnicząca przypomniała, ze Rada działa na podstawie odnośnych zapisów Statutu LGD oraz na podstawie Regulaminu Rady przyjętego w dniu 16.12.2015r.

Uchwała powołująca członków 14-to osobowej Rady w podziale na sektory została podjęta 29 września 2015r.

16.12.2015r podjęto uchwałę w/s wyborów uzupełniających do Rady (rezygnacja p. Katarzyny Kaweckiej – Sikory).

Przewodniczącą Rady jest Ewa Domaradzka, Wiceprzewodniczącym – Jakub Bułat, Sekretarzem – Ewa Chojecka.

Członkowie Rady powinni uczestniczyć w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych podnoszących ich kompetencje. Odpowiedzialność organu decyzyjnego jest wysoka a w aktualnej perspektywie finansowej zmieniły się procedury i zakres oceny wniosków.

W październiku i listopadzie 2016r część członków Rady uczestniczyła w szkoleniu on-line, organizowanym przez CDR w Krakowie, dotyczącym zasad funkcjonowania Rady oraz metodyki ocen.

W marcu 2017r miały miejsce dwa szkolenia (Obowiązki Organu Decyzyjnego oraz Obowiązkowe przepisy regulujące problematykę PROW 2014-20) a kolejne, porządkujące wiedzę i umiejętności obsługi nowego narzędzia elektronicznego – jakim jest platforma obsługi projektów POP jest zaplanowane na poniedziałek 13 marca na godzinę 17 ta w biurze LGD. Obecni powinni być wszyscy członkowie Rady. Po szkoleniu każdy z członków otrzyma osobisty login pozwalający korzystać z platformy. Z materiałami z poprzednich szkoleń można zapoznać się na stronieWWW.zielonesasiedztwo.pl w strefie RADA w zakładce SZKOLENIA. W tej zakładce znajdują się także inne materiały informacyjne dla Rady – m. innymi plan szkoleń.

Posiedzenie Rady dotyczące naborów nr 1/2017 oraz 2/2017 jest planowane po 21 marca br.

Zgodnie ze Statutem kadencja Rady jest dwuletnia. Ponieważ wszyscy trzej Burmistrzowie członkowskich gmin wyrazili wolę aby w Radzie reprezentowały ich wskazane osoby, należy podjąć stosowną uchwałę aktualizującą skład Rady;

Z członkostwa w Radzie zrezygnowała 1 osoba.

– pełnomocnictwo dla p. Anny Kozłowskiej Sekretarza Gminy Brwinów z dnia 1 marca 2017r upoważnia
p. A. Kozłowską do reprezentowania Gminy Brwinów w pracach Walnego Zebrania LGD lub Rady. Pełnomocnictwo jest stałe. Obowiązuje do odwołania. Rada Miejska Brwinowa podjęła także w dniu 27 lutego 2017r uchwałę nr 39 w której uwzględniono możliwość pełnomocnictwa.

– upoważnienie dla p. Marty Ostrowskiej z dnia 12.10.2016r dotyczy zastępowania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna p. Artura Tusińskiego w Radzie LGD. Udzielone jest na czas nieoznaczony Uchwała porządkująca przewidywana jest do podjęcia w kwietniu na sesji.

– upoważnienie dla p. Łukasza Stępnia – Zastępcy Burmistrza Miasta Milanówka z 13.10.2016r dotyczy zastępstwa w pracach Rady. Udzielone jest na czas nieoznaczony. Uchwała porządkująca będzie podejmowana na sesji w dniu 6 kwietnia.

Wg Statutu LGD § 18 ust 4 pkt 8) : Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

8)powoływanie i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków Rady na wniosek Zarządu,

Ponadto;

 1. Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalanie kwot wsparcia. Do kompetencji Rady należy również rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady związanych z wyborem operacji, w stosownych przypadkach przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd oraz powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów.
 2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet. Żaden z powyższych partnerów samodzielnie nie może posiadać więcej niż 49% prawa głosu.
 4. Rada składa się od 7 do 15 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz od 4 do 12 Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Członek Rady nie może być́ równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, ponadto nie może być́ pracownikiem Stowarzyszenia.

Uchwała WZ nr XX/5/2017

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 marca 2017 r.

w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Walne Zebranie Członków na podstawie § 21 ust.1 statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 06.09.2014r. odwołuje członków Rady pełniącej funkcję organu decyzyjnego.;

Powierza się wykonanie Uchwały Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania 15 głosy za,0 przeciw, 0 wstrzymujące się

 

– na wniosek Zarządu, ustalenie liczby i wybór członków Rady nastąpi w głosowaniu tajnym,

Zgodnie ze Statutem Rada składa się z 9-15 członków, w tym przedstawicieli gmin, wybieranych w glosowaniu tajnym. Z uwagi na rezygnacje p. Joanny Pawlikowskiej Zarząd wnioskuje o wybór 13 osobowej Rady.

– określenie zasad tajnego głosowania w podziale na 4 sektory,

zaproponowano wzory kart do głosowania stanowiące zał. 8a do protokołu.

– wybór Komisji Skrutacyjnej

Na członków komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących kandydatów;

-Piotr Skalski

– Karolina Likhtarovich

Obydwoje zgodzili się na kandydowanie. Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali;

– Piotr Skalski ; ilością głosów 15 za, 0 wstrzymujących.

– Karolina Likhtarovich ; ilością głosów 15.za, 0 wstrzymujących.

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej został Piotr Skalski.

Zgłoszono kandydatów i w głosowaniu tajnym, przeprowadzono:

– wybór max 4 członków Rady reprezentujących sektor publiczny spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych na Walnym Zebraniu,

– wybór max 4 członków Rady reprezentujących sektor mieszkańców spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych na Walnym Zebraniu,

– wybór max 4 członków Rady reprezentujących sektor społeczny/stowarzyszeń spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych na Walnym Zebraniu,

– wybór max 3 członków Rady reprezentujących sektor przedsiębiorców spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych na Walnym Zebraniu,

Komisja skrutacyjna przedstawiła wynik głosowania.

– głosowanie i podjecie odnośnej  uchwały o powołaniu Rady.

 

Uchwała WZ nr XX/6/2017

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

z dnia 11 marca 2017 r.

.w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

Walne Zebranie Członków na podstawie § 21 ust.1 statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z dnia 06.09.2014r. powołuje członków Rady pełniącej funkcję organu decyzyjnego.;

Sektor Publiczny Sektor Społeczny Sektor Przedsiębiorcy Sektor Mieszkańcy
Marta Ostrowska Agnieszka Wojcierowska Jakub Bułat Ewa Chojecka
Anna Kozłowska Ewa Domaradzka Paweł Chmieliński
Łukasz Stępień Tomasz Potkański Milena Wyszyńska
Alina Witkowska Ewa Cieślak Milena Wach

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  została podjęta jednogłośnie.15 za

Protokół komisji Skrutacyjnej z głosowania na Radę stanowi zał. 8 nr  do protokołu