Pytania i odpowiedzi

LGD „Zielone Sąsiedztwo” w załączeniu podaje do wiadomości opublikowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 80-stronicowy dokument zawierający najczęściej zadawane pytania lub pojawiające się wątpliwości oraz odpowiedzi, czy też stanowiska agencji w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020.- otwórz

 

oraz zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR w tym zakresie:

Budowa lub przebudowa dróg w zakresie 19.2

Środki transportu w zakresie 19.2

Wyjaśnienia w zakresie ujęcia kosztów przez JSFP

Pismo-ARiMR-wyjaśnienia-w-zakresie-19.2-PROW

Działalność gospodarcza w zakresie 19.2

Wyjaśnienia w zakresie postanowień umowy 19.2

Zatrudnienie os. współpracującej wpis do CEIDG w zakresie 19.2 PROW

Środki transportu w zakresie 19.2 cz2

 

Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11.  gospodarka magazynowa

Tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt

Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji oraz sposoby władania należy podać zawsze w przypadku, gdy planowana do realizacji operacja jest trwale związana z nieruchomością (tj. dotyczy budowy, odbudowy, remontu, zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia), a także gdy dotyczy ona zakupu wyposażenia oraz maszyn, sprzętu lub urządzeń bezpośrednio związanych (wykorzystywanych) z konkretną lokalizacją. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości w przypadku własności nieruchomości może być wyciąg z elektronicznej księgi wieczystej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do