FAQ do konkursu 23/2020

28 października 2020

Zamieszczamy odpowiedzi na pytania jakie wysyłają Państwo do naszego biura w związku z ogłoszonym naborem wniosków w konkursie 23/2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dokument będzie na bieżąco aktualizowany, zachęcamy do zadawania pytań poprzez wysłanie na adres: adriana.skajewska@zielonesasiedztwo.pl lub

 zielonesasiedztwo@gmail.com

FAQ Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1. Jaki załączniki muszę dołączyć do wniosku o dofinansowanie poza biznesplanem?

Rodzaj składanych wraz z wnioskiem załączników zależy od zakresu operacji (czego dotyczy działalność oraz czy będzie dotyczyła nieruchomości).
Wszyscy wnioskodawcy załączają:
1. kopię dokumentu tożsamości
2. zaświadczenie z ewidencji ludności o miejscu zamieszkania – oryginał
3. zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku z ZUS (lub KRUS) o podleganiu (niepodleganiu) ubezpieczeniom społecznym – oryginał
4. kopia decyzji lub wniosek o wpis producenta do ewidencji producentów (wydaje ARIMR)
5. kopie dokumentów uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów – oferty dostaw/zakupu produktów, zakupu usług lub robót budowlanych.
Ponieważ przyznawana dotacja jest pomocą de minimis w rozumieniu przepisów UE należy dodatkowo wypełnić:
1. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – formularz we wniosku
2. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis – formularz we wniosku
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do pobrania ze strony UOKIK https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php
Ponadto jeśli działalność gospodarcza jest bezpośrednio związana z nieruchomością (np. planujemy malowanie pomieszczenia, montaż klimatyzatora itp.) to należy załączyć:
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (np. wydruk z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych)
2. zgoda właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości na realizację Projektu – formularz we wniosku.
Jeśli planują Państwo we wniosku przeprowadzenie prac budowlanych to obowiązkowymi załącznikami do wniosku są:
1. Kosztorys inwestorski
2. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji.
Aby nie pominąć żadnych istotnych informacji mających wpływ na ocenę wniosku pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru wniosków to zachęcamy do opisania ich na oddzielnym formularzu nazwanym w ogłoszeniu Uzasadnienie kryteriów. Dołączenie załącznika oznaczamy w sekcji B.IV wniosku o dofinansowanie wskazując jednocześnie ich sumaryczną liczbę.