Materiał ze szkolenia

26 października 2020

Szanowni Państwo,

zamieszczamy prezentację ze szkolenia on-line: „Zasady ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej LGD „Zielone Sąsiedztwo” – nabór 23/2020”

Przypominamy, że w konkursie o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby zamieszkujące na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” (gminy: Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna), którzy planują założyć jednoosobową działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Podczas szkolenia zostały omówione formalne warunki naboru wniosków o dotację, określone w Rozporządzeniu Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazano źródło całej dokumentacji konkursowej i omówiono kryteria oceny wniosków. Ponadto uczestnicy szkolenia zapoznali się z dokumentacją aplikacyjną, czyli wzorem wniosku i załącznikami, w tym został omówiony zakres informacji przedstawianych w biznesplanie.

Przypominamy, że wnioski należy składać w biurze LGD do dnia 9 listopada 2020 r. o godz. 15.00…