23/2020 Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw.

5 października 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie : I.3.1.Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw.

Ogłoszenie o naborze (pdf) – otwórz

Data publikacji: 5.10.2020

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz  

2) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (*.pdf) – otwórz
  • Biznesplan (*.docx) – otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz

4) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
  • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (*.pdf) – otwórz
  • Wniosek o płatność (*.xlsx) – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) – otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – otwórz
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

  • Karta weryfikacji operacji (.pdf) – otwórz
  • Karta oceny wg LSR (pdf.) – otwórz
  • Karta oceny wg lokalnych kryteriów (.pdf) – otwórz
  • Fiszka projektowa (.pdf) –otwórz
  • Zał. nr 1 do ogłoszenia (.pdf) –otwórz
  • Uzasadnienie kryteriów  – otwórz
  • Lokalna Strategia Rozwoju (.pdf )- otwórz

Poprzednie wersje dokumentów – otwórz Archiwum

Istotne, wybrane akty normatywne, dotyczące LEADER-a