Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020

2 września 2020

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo ogłasza konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin Konsultacji 2 – 16.09.2020 r Uwagi prosimy przesyłać droga mailową na adres biura: zielonesasiedztwo@gmail.com do dnia 16.09.2020 do godziny 15:00

O wynikach konsultacji Zarząd poinformuje po rozpatrzeniu ewentualnych wniesionych uwag.

Zmiany w LSR wynikają z konieczności uaktualnienia dokumentu w zakresie niezbędnym do usprawnienia bieżącej działalności LGD oraz realizacji wskaźników zgodnie z przyjętymi założeniami.

Proponowane zmiany dotyczą konsolidacji przedsięwzięć oraz przypisanych im wskaźników tak aby umożliwić sprawne wykorzystanie środków przy jednoczesnym zachowaniu logiki LSR.
Wszystkie zmiany wynikają z modyfikacji wprowadzonych w Tabelarycznej matrycy logicznej powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników oraz Planu działania wskazującego harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu.

Uaktualnione dokumenty:

Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników

Plan działania

Dokumenty przed aktualizacją:

Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników

Plan działania


Podkowa Leśna, 16.09.2020r

Protokół z konsultacji zmian w LSR Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo

Z dnia 16.09.2020r

Zarząd LGD na spotkaniu w dniu 16.09.2020 po zapoznaniu się z wynikami konsultacji podjął uchwałę nr UZ 01/144/2020.

Na stronie WWW LGD Zielone Sąsiedztwo ogłoszono konsultacje społeczne w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Termin Konsultacji 2 – 16.09.2020 r Uwagi prosiliśmy przesyłać droga mailową na adres biura: zielonesasiedztwo@gmail.com do dnia 16.09.2020 do godziny 15:00

O wynikach konsultacji Zarząd zobowiązał się poinformować po rozpatrzeniu ewentualnych wniesionych uwag.

Zmiany w LSR wynikają z konieczności uaktualnienia dokumentu w zakresie niezbędnym do usprawnienia bieżącej działalności LGD oraz realizacji wskaźników zgodnie z przyjętymi założeniami.

Proponowane zmiany dotyczą konsolidacji przedsięwzięć oraz przypisanych im wskaźników tak aby umożliwić sprawne wykorzystanie środków przy jednoczesnym zachowaniu logiki LSR.
Wszystkie zmiany wynikają z modyfikacji wprowadzonych w Tabelarycznej matrycy logicznej powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników oraz Planu działania wskazującego harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu.

Do wglądu zawieszono uaktualnione dokumenty:

Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników

Plan działania

Oraz Dokumenty przed aktualizacją:

Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników

Plan działania

Wprowadzane zmiany mają charakter porządkujący, formalny. Agregacja wskaźników i kwot umożliwi  sprawniejsze i efektywniejsze ogłaszanie najbliższych naborów planowanych na jesień 2020r oraz lepsze wykorzystanie środków z PROW na lata 2014-2020 przez beneficjentów z obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

W trybie konsultacji nie wpłynęły uwagi.

Zarząd zaakceptował wyniki konsultacji.