Walne Zebranie Członków

11 sierpnia 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo”

serdecznie zaprasza członków na

XXV Walne Zebranie

które odbędzie się 13.08.2020r (czwartek)

w budynku CKiIO  Podkowa Leśna ul Świerkowa 1/były MOK

I termin godz. 17:30

II termin godz. 18.00

Porządek zebrania:

1.Otwarcie Zebrania, powitanie członków oraz zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe  z prac Zarządu i działalności LGD, zapoznanie obecnych z bilansem na 31.12.2019r oraz stanem składek członkowskich na dzień 12.08.2020r.

5. Informacja Komisji Rewizyjnej.

6. Dyskusja

7. Informacja o planowanych naborach, realizowanych projektach i funkcjonowaniu LGD w warunkach pandemii.

8. Uchwała zatwierdzająca budżet za 2019r.

9. Uchwała upoważniająca Zarząd LGD do akceptacji i zmian w LSR niezbędnych dla realizacji programu.

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej do głosowania uzupełniającego do składu Rady.

11. Uchwały o składzie organu decyzyjnego – Rady LGD (przyjecie informacji o  zmianie na stanowisku dyrektora CKiIO w Podkowie Leśnej – uzupełnienie składu, tajne głosowanie zgodnie z par 18. Ust 4. Pkt 8))

12. Informacja dotycząca monitoringu, ewaluacji i realizacji LSR – uchwała przyjmująca raporty w tym Raport z Warsztatu Refleksyjnego nr 2/2019 z 04.01.2020r.

13.. Projekty badawcze w ramach programu UE Horyzont 2020: w poszukiwaniu czynników rozwoju społeczności lokalnych i wiejskich:

   – Platforma łącząca różnych interesariuszy w ramach projektu SHERPA

   – Zorientowany na współpracę rozwój polityki na rzecz obszarów wiejskich i społeczności – PoliRural.

14. wolne wnioski.

15. Zakończenie.

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 października 2010 r. przyjęto nadal obowiązującą Uchwałę nr V/5/10 w sprawie wysokości składek członkowskich w następującej wysokości:

 – gmina: 0,50 zł od jednego mieszkańca
 – osoba fizyczna: 30 zł
 – inne podmioty prawne, w tym Stowarzyszenia, instytucje kultury: 30 zł.

Uprzejmie informuję, że można uzupełniać wpłaty na nr konta 08 9291 0001 0090 8843 2000 0010 lub bezpośrednio w gotówce przed zebraniem u Skarbnika lub u Prezesa.

Uprzejmie prosimy o zarezerwowanie czasu i obecność na spotkaniu. Prosimy uprzejmie o kontakt z biurem i potwierdzenie obecności. / Tel 22 724 58 90 W razie nieobecności prosimy o ew. przekazanie załączonego upoważnienia wskazanej w nim osobie/ członkowi LGD.

Z poważaniem                 

Anna Łukasiewicz                                                           Prezes Stowarzyszenia  LGD „Zielone Sąsiedztwo”