Zapytanie ofertowe 1/01/2020

23 stycznia 2020

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2020

na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów szkół średnich z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem gry edukacyjnej Eurocash w ramach Projektu pt. „Kluby Inteligencji Finansowej” realizowanego w ramach Projektu Współpracy realizowanego ze środków PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, będąc partnerem Projektu pt. „Kluby Inteligencji Finansowej” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty przeprowadzenia cyklu zajęć z zakresu edukacji finansowej  dla uczniów szkół średnich działających na obszarze LGD „Zielone Sąsiedztwo” tj. Podkowa Leśna, Brwinów, Milanówek.

 Celem zapytania ofertowego jest wybór najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie niżej opisanych zajęć.

  1. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” NIP: 529-176-17-74 Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: Sprawy formalne – Sylwia Dąbrówka, e-mail: zielonesasiedztwo@gmail.com tel. 508-641-707
  2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe. 1) Przedmiot zamówienia dotyczy zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych dla uczniów szkół średnich z zakresu edukacji finansowej.

 2) Termin związania ofertą: 30 dni.

 3) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4) Zamówienie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu/programu: poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla uczniów  szkół:

1) Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie  , ul. Żwirowa 16,

2) Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60, ul. Wiewiórek 2/4   05-807 Podkowa Leśna

3) Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku, ul. Zbigniewa Herberta 41, 05-822 Milanówek

Uczestnikami szkoleń będą uczniowie szkół podzieleni na maks. 12 osobowe grupy.

TREŚCI KSZTAŁCENIA Celem przeprowadzonych zajęć edukacyjnych będzie poznanie i rozwój własnych kompetencji w zakresie inteligencji finansowej. W ramach cyklu odbywają się szkolenia z dziedziny finansów i rozwoju osobistego, Są one połączone z częścią warsztatową tzw. grą biznesowo-edukacyjną Eurocash. Każdorazowo przed przystąpieniem do części praktycznej ( gry planszowej) uczniowie będą uczestniczyć w ok 30 minutowym wykładzie/ spotkaniu  tematycznym.  Spotkania mogą mieć charakter konferencji/ połączenia on line  wykorzystując dostępne technologiczne rozwiązania w danej szkole.

PROGRAM SZKOLENIA Wykonawca opracuje autorski program zajęć edukacyjnych obejmujący powyższe treści odpowiadające celom nauki. Szczegółowy program zajęć należy załączyć do składanej oferty.

 ZASADY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA:

1) Program szkolenia powinien obejmować minimum 4   3-godzinne spotkania w każdej szkole w okresie od lutego do czerwca 2020r.

2) Zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem szkolnych klasopracowni.

3) Na potrzeby przeprowadzenia zajęć dla każdej szkoły zostaną zakupione zestawy gier Eurocash.

4) Zajęcia muszą być prowadzone w języku polskim.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych bezpośrednio z uczniami szkół biorących udział w projekcie.

2) Zajęcia w swojej formie stanowić będą ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

3) Wykonawca szkoleń będzie odpowiedzialny za merytoryczne punktualne prowadzenie zajęć.

4) Zamawiający wraz z Wykonawcą w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły przeprowadzi nabór uczniów do Projektu.

5) Wykonawca szkoleń będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć, a w szczególności listy obecności uczniów na zajęciach.

6) Wykonawca szkoleń będzie zobowiązany do monitorowania obecności uczniów na zajęciach, a w przypadku nieobecności lub rezygnacji z zajęć do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.

7) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkolenia zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z Zamawiającym po akceptacji przez Dyrekcję Szkoły.

8) Zajęcia mogą się odbywać w soboty w godzinach ustalonych z Dyrekcją Szkoły i Zamawiającym.  

9) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż jedna godzina wymieniona w opisie zamówienia oznacza 45 minut zajęć. Dopuszcza się maksymalnie 1 przerwę maksymalnie 15 minutową w trakcie 90 minut zajęć dydaktycznych.

10) Wykonawca zobowiązuje się do informowania uczestników o współfinansowaniu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych ze środków Unii Europejskiej.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do informowania koordynatora Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np. na: a. nieobecności uczestników, b. zmianach w harmonogramie zajęć.

12) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi. Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

13) Odpowiedzialność wobec uczestników szkolenia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usługi ponosi wyłącznie Wykonawca. Na nim też spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem usługi.

14) Wykonawca zobowiązuje się nie obciążać uczniów żadnymi kosztami zajęć, a ew. dodatkowe pomoce i materiały zapewni we własnym zakresie, jeśli będzie tego wymagała specyfika zajęć.

15) W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: a. prowadzenia list obecności uczniów na zajęciach, b. prowadzenia dziennika zajęć zawierającego temat zajęć, liczbę godzin oraz podpis osoby prowadzącej dane zajęcia, c. prowadzenia dokumentacji fotograficznej.

16) Dokumentacja o której mowa powyżej będzie przekazywana Zamawiającemu w ciągu 5 dni od zakończenia zajęć 

17) Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia uzupełniającego, obejmującego zajęcia we wskazanych  Szkołach Podstawowych.

23) Dokumentacja projektu będzie oznakowana zgodnie z zasadami promocji funduszy UE, co najmniej będzie zawierała następujący zestaw logotypów stanowiący załącznik do umowy.

24) Do prowadzenia dokumentacji, w tym zbierania danych zastosowanie mają zasady dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn zm.).

INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) Firma/osoba prowadząca zajęcia edukacyjne musi posiadać odpowiedni certyfikat Trenera gry Eurocash

2) Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.

3) Podstawą wystawienia rachunku/faktury będzie prawidłowo sporządzona dokumentacja z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych.

Wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza, nie złoży wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: – jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, – jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, – zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1. Cena 50pkt

2. Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie pracy z dziećmi i/lub młodzieżą 20pkt

3. Atrakcyjność przedstawionego programu zajęć 10pkt

VII. Zapytania do niniejszego ogłoszenia można kierować na adres: zielonesasiedztwo@gmail.com Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

 IX. TERMINY PŁATNOŚCI. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni po złożeniu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie prawidłowo sporządzona dokumentacja z przeprowadzonych edukacyjnych. Składanie rachunku/faktury będzie następowało nie częściej niż jeden raz w miesiącu, w którym odbyła się przynajmniej jedna godzina zajęć.

 X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Ofertę pisemną wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

2. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: Oferta na: „Kluby Inteligencji Finansowej”

3. Oferty należy składać w biurze Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna, I piętro, do dnia 3 lutego 2020 r. do godz. 12:00.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego  września 2019 r. o godz. 12.30 w biurze z Zamawiającego: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna, I piętro .

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Otwarcie ofert jest jawne.

8. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty