Nabór na stanowisko:  KOORDYNATOR projektu „Kluby Inteligencji Finansowej”

12 grudnia 2019

Ogłoszenie – otwórz

 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

 ogłasza nabór na stanowisko:

 KOORDYNATOR projektu „Kluby Inteligencji Finansowej”

Realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie Współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW 2014-2020”.

Rodzaj zatrudnienia – zlecenie.

Miejsce wykonywania pracy: we Współpracy z Biurem Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo (adres 05-807 Podkowa Leśna ul Świerkowa 1.

 Zakres obowiązków  koordynatora projektu:

– całościowy nadzór  nad realizacją projektu współpracy realizowanego od stycznia do lipca 2020r  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD Ziemia Chełmońskiego. Koordynator odpowiadać będzie za  zgodność  realizacji  projektu  z budżetem, harmonogramem działań, kontrolę terminów, sprawozdawczość, monitoring i ewaluację oraz kontakty z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Praca będzie realizowana w ścisłym współdziałaniu z biurem LGD Zielone Sąsiedztwo oraz we współpracy z wskazanym koordynatorem LGD Ziemia Chełmońskiego.

Oczekiwane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 1. Doświadczenie w zakresie koordynacji i monitoringu projektów z funduszy unijnych, w tym z PROW.
 2. Znajomość specyfiki działania LGD Zielone Sąsiedztwo w kontekście realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie działań na rzecz rozwoju Przedsiębiorczości lokalnej.
 3. Znajomość obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów – zamieszkiwanie na obszarze PTO.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Biegła znajomość obsługi komputera,  Internetu, FB.
 6. Doświadczenie przy organizacji i przeprowadzaniu szkoleń.
 7. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 9. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie,
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

Termin składania dokumentów: 19grudnia 2019r do godziny 15.00.

 

Miejsce składania dokumentów:  Biuro Stowarzyszenia LGD Zielone Sasiedztwo Podkowa Lesna ul. Świerkowa 1 czynne w godzinach: 08.00 – 16.00 .

 

Inne informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą z dopiskiem: Nabór na stanowisko:

 KOORDYNATOR projektu „Kluby Inteligencji finansowej”

 1.  Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu oferty do biura Stowarzyszenia. Oferty, które wpłyną drogą e-mailową, po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Ofert niewybranych biuro nie odsyła.
 1. CV, list motywacyjny i oświadczenia powinny być złożone w oryginale i podpisane przez Kandydata; pozostałe dokumenty, składane w kserokopiach, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kandydata (czytelny podpis, data oraz sformułowanie: „Za zgodność z oryginałem”).
 2. Brak w złożonej przez kandydata dokumentacji aplikacyjnej informacji (w formie oświadczeń lub dokumentów źródłowych) o spełnieniu wymagań koniecznych będzie potraktowane jako niespełnienie kryterium. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze, jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydat nie zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia. w terminie do 8 dni od terminu zakończenia

W wyniku otwartego naboru, decyzją Zarządu LGD w dniu 19.12.2019r na koordynatora wybrano p. Milenę Wach. Opiekunem projektu z ramienia biura LGD będzie p. Sylwia Dąbrówka.