Wynik przeprowadzenia konsultacji zmian w LSR

13 sierpnia 2019

Wynik przeprowadzenia konsultacji Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.
07 sierpnia 2019 r zakończył się proces dwutygodniowych konsultacji. Zarząd LGD przyjął odnośną uchwałę. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami LGD.
Uchwała z dnia 07 sierpnia 2019r. Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”
Podkowa Leśna UZ 24/138/2019
W sprawie : zatwierdzenia wyników konsultacji tj. akceptacji aktualizacji wskaźników oraz aktualizacji odnośnych zapisów w LSR.
§1
Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów akceptuje wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 24.07 – 07. 08. 2019r. W trybie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Aktualizuje się wskaźniki w przedsięwzięciu I.1.1 oraz I.4.1 agregując odpowiednio ich liczbę oraz poprawia zapisy w LSR w odnośnych tabelach oraz w opisie przedsięwzięć w zakresie wskaźników. Aktualizuje się ponadto opis w LSR dotyczący kwot z LSR przeznaczonych na działania realizowane poprzez procedurę grantową, zgodnie z odnośną uchwałą Walnego Zebrania LGD oraz obowiązującymi harmonogramami naborów.
§2
Wyniki przeprowadzonych dwu tygodniowych konsultacji zmian w LSR na lata 2014-2020 stanowią załącznik do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwagi i wnioski można było składać drogą mailową na adres zielonesasiedztwo@gmail.com w dniach 24 lipca – 07 sierpnia 2019r. W trybie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.