Wezwanie do uzupełnień

10 kwietnia 2019

W dniu dzisiejszym zostały wysłane wezwania do uzupełnienia braków we wnioskach złożonych w naborze nr 14/2019.
Prosimy sprawdzić skrzynki mailowe.
Pouczenie: Prosimy o dostarczenie poprawionego wniosku w zakresie w jakim zostali Państwo wezwani do uzupełnienia. Nie jest dopuszczalna modyfikacja wniosku w żadnym innym zakresie. Wniosek oraz załączniki należy dostarczyć w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD (2 szt.) wraz z wymaganymi załącznikami.