Wynik przeprowadzenia konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

30 listopada 2017

Wynik przeprowadzenia konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo na lata 2014-2020

 oraz załącznikach do LSR i procedurach dotyczących planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

28 listopada 2017 r zakończył się proces dwutygodniowych  konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami LGD.


Uchwała z dnia 29 listopada  2017r

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

Podkowa Leśna UZ 29/117/2017

  • 1

 

Na podstawie par 19 ust.11 pkt 3) Statutu Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz  uchwały nr XIX/5/16 Walnego Zebrania Członków z dnia 15 czerwca 2016r  oraz uchwały nr XXI/3/17 Walnego Zebrania Członków z dnia19 września 2017r Zarząd Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów zatwierdza wynik konsultacji społecznych w zakresie:

– zmian zapisów w LSR wynikających ze zmiany procedury grantowej zaplanowanej na 2018r na procedurę konkursową,

-oraz odnośne zmiany w harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielanie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  • 2

Zestawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, załącznikach do LSR  dotyczących planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura.

 

 

Uwagi i wnioski można było składać drogą mailową na adres zielonesasiedztwo@gmail.com w dniach 14-28 listopada 2017r.W trybie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Na stronie stowarzyszenia została zamieszczona informacja o zakończonym procesie konsultacji.

Wynik konsultacji został przedłożony Zarządowi Stowarzyszenia, który na posiedzeniu w dniu 29.11.20172017r zatwierdził je Uchwałą Zarządu nr UZ 29/117/2017

Podkowa Leśna, 29.11.2017