Informacja z dnia 28.09.2017r o złożonych wnioskach w naborach 3 i 4/2017

28 września 2017

Nabory 3 i 4/2017

Informacja z dnia 28.09.2017r o złożonych wnioskach

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.09.2017r zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na  dwa nabory na środki z PROW na lata 2014-2020. Poniżej zamieszczamy zestawienia złożonych wniosków dotyczące naborów 3 oraz 4. Na etapie oceny w LGD złożone projekty będą podlegały dalszej ocenie; pod względem poprawności formalnej, zgodności z PROW, z LSR, z kryteriami punktowymi. Posiedzenie Rady Oceniającej zaplanowane jest na 03.10.2017r.

Dziękujemy za złożone projekty. Kolejne nabory będziemy ogłaszać prawdopodobnie w styczniu 2018;  na zakresy, w kwotach i terminach wynikających z uaktualnianych harmonogramów naborów.

Anna Łukasiewicz

Prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”

 

Nabór 3/2017

Przedsięwzięcie I.1.1. Wspieranie powstawania nowych i rozwój istniejących innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych / limit dostępnych środków 500 000,00zł.

Wskaźnik; liczba operacji obejmujących budowę, przebudowę i wyposażenie obiektów należących do podmiotów działających w sferze kultury i lokalnej gospodarki/ szt 3

Limit pomocy dla jednego beneficjenta dla podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych; 166 000,00zł

 

 

 Nabór 4/2017

Przedsięwzięcie I.2.2. Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych/ limit dostępnych środków 100 000,00zł.

Wskaźnik; liczba projektów ukierunkowanych na rozwój produktów lokalnych – 2 szt.

Limit pomocy dla jednego beneficjenta dla podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych; 50 000,00zł